ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

       دانش آموزان با هوش هفتم یک  

 1- آریان مختاری ..................................با دنمره ( 19/5 ) هزاران آفرین 

 2- کوشا غریب زاده  ............................با نمره  ( 18/75 ) هزاران آفرین 

 3- محمد حسین علی پوریان ..................با نمره ( 18/5 )  صد ها آفرین 

 4- مهدی شایان ..................................با نمره (  18 )  آفرین 

5-  امیر حسین  ملوحیان ........................با نمره (  18 ) آفرین 

 6- حمید رضا عباسی ............................با نمره ( 18 ) آفرین 

 7- امیر عباس ویسی .............................با نمره ( 17/5 )

 8- ارین باشی ......................................با نمره (  17/5 ) 

                                                    با آرزوی سلامتی برای  این عزیزان (   عجمی ) 


   دانش آموزان برتر   هفتم  (  2  ) 

 1- محمد رضا شیخی   ................................... با نمره  ( 20 ) هزاران آفرین 

2-  ابوالفضل حاتمی  .....................................با نمره ( 20 ) هزاران آفرین 

 3- امید مسیبی ...........................................با نمره (  18 ) صدها آفرین 

4-  امیر حسین شفیعی ..................................با نمره ( 18 )  صدها آفرین 

5- محمد جواد نجفی ......................................با نمره (  17/5 ) آفرین 

6- علی عزیزی  .............................................با نمره ( 17/5 ) آفرین 

7- سام هاشمی ............................................با نمره ( 17/5 ) آفرین 

8- عرفان ریگی ............................................با نمره ( 17/25 ) 

9- علیرضا نصیری .........................................با نمره ( 17/25 ) 

10 - محمد هادی  .........................................با نمره ( 16/75 ) 

                                             با آرزوی پیروزی این عزیزان (   عجمی )


دانش آموزان فعال کلاس هشتم  ( 2 ) 


1- 1مهر یار پور محمدی ........................................با نمره ( 20 ) هزاران آفرین 

2- دانیال الهی  ...................................................با نمره ( 19/75 ) هزاران آفرین 

3- متین رحیمی ................................................با نمره ( 19/5 ) هزاران آفرین 

4-  علی رضایی .................................................با نمره ( 18/5 ) صدها آفرین 

5-  امین رحیمی ...............................................با نمره (  18)  صد ها افرین 

6- آرش نیک فر  ..............................................با نمره ( 17/75 ) آفرین 

7-  پارسا ترابی نژاد .........................................با نمره ( 17/25 ) 

8-  پیام کبیری .................................................با نمره ( 17/25 ) 

9-  علی ایوبی ..................................................با نمره ( 17 ) 

10-  پویا ربیعی ...............................................با نمره ( 17 ) 

11- مهدی نادی .............................................با نمره ( 16/25 ) 

12 - آریا عبدی پور .........................................با نمره ( 16/25 ) 


                                    با آرزوی سلامتی و شادی برای این خوبان  ( عجمی ) 

5-