ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com


  دانش آموزان برتر کلاس هفتم  (  3 ) 

1- امیر رضا نجف وند .......................................... با نمره  ( 20 ) هزاران آفرین 

2- بنیامین شیرازی ............................................با نمره  ( 19/5 ) هزاران آفرین 

3- دانیال ابراهیمی ...........................................با نمره 19/25     صد ها آفرین 

4- علیرضا امینیان ............................................با نمره ( 19/25 )  صدها آفرین 

5- علی یزدانی ...............................................با نمره ( 17/75 )  آفرین 

6- علی نادری  .............................................با نمره ( 17/25 )  آفرین 

7- سروش شیروانی .......................................با نمره ( 17 )  آفرین 

8- علی هادی زاده .........................................با نمره 16/5 

9- حسین علیرضایی .......................................با نمره 16 

10 پویا عزیزی ..............................................با نمره 16 


                       با آرزوی  تندرستی برای این عزیزان  (    عجمی ) 


دانش آموزان  نخبه کلاس هشتم  (   3  )  

1-  امیر محمد کاظمی ......................................با نمره 19  هزاران آفرین 

2- حسین رمضانی  .........................................با نمره 18/25      صد ها ٖآفرین 

3-مهدی عباسی ...........................................با نمره  18     صد ها آفرین 

4- علی میر معنایی ........................................با نمره 17   آفرین 

5- امیر محمد بهزادی ....................................با نمره 16/75  آفرین 

6- آرمین صمیمی ........................................با نمره 16/75  آفرین 

7- آرشام علیزاده ......................................با نمره  16/5 آفرین 

8- علی سینا ترابی .....................................با نمره 16/5 آفرین 

9- علیرضا بهنیا .........................................با نمره  16/25 آفرین 


                                                با آرزوی تندرستی برای این عزیزان   (   عجمی )