ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

  

نفرات برتر کلاس هفتم  ( 2 ) 


1- علی  رضایی                  با نمره (  20 ) هراران آفرین ارشد کلاس 

2- دانیال آلهی                     با نمره  ( 19 ) نفر دوم کلاس  صد ها آفرین

3- پوریا ربیعی                     با نمره (  18/5 ) نفر سوم کلاس آفرین 

4- یاشار غریب راده              با نمره  ( 18/5 ) نفر چهارم کلاس آفرین 

5- آریا عبدی پور                  با نمره  (  18/5 ) نفر چهارم کلاس آفرین 

6- پارسا ترابی نژاد              با نمره( 17/5 )     نفر پنجم کلاس 

7-  محمد رضا نوغانی          با نمره ( 16/5 )  نفر ششم 

8- سامان نصیری                 با نمره (  16/5 ) نفر ششم 

9- علی ایوبی                      با نمره  ( 16 ) 

10 - آرین راهد نماری             با نمره (  16) 

11 - مجتبی نجفی منش      با نمره (  16 ) 

12 - بهشاد اکبری                 با نمره  ( 15/5 ) 

13 - پارسا حاجیان              با نمره ( 15 )

14 - پیام اکبری                   با نمره ( 15 ) 


           با آرروی پیروری رور افرون برای این عریران ( عجمی )