X
تبلیغات
زولا

ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com


 

     نام ..........                                  به نام خداوند بخشنده مهربان                                       زمان : 60 دقیقه

    نام خانوادگی ..........           دبیرستان متوسطه اول غیر دولتی  نامداران                                تاریخ :     / 7 / 93

                                      اولین آزمون ریاضی کلاس هفتم  (  2 ) مهر ماه

 

 

1-

حلزونی پایین درخت 8 متری قرار دارد . هر روز 2متر به طرف بالا حرکت می کند ، اما هنگام شب  0/5 متر به سمت

  پایین  لیز می خورد . چند روز طول می کشد تا به بالای درخت برسد . ( رسم شکل )

 

 

 

 

 

 

1

2-

ظرفی آب دارد . اگر 60لیتر آب به آن اضافه کنیم ، پر می شود . گنجایش ظرف چقدر است ؟ ( رسم شکل )

 

 

 

 

 

1

3-

باسکه های 50و 100 تومانی به چند صورت می توان 450 تومان را جدا کرد . ( راهبرد الگو سازی )

 

 

 

 

 

 

 

1

4-

در شکل های زیر سه دایره داده شده است . که دو تا از آنها کامل هستند . ودر دایره سوم یک عدد نا مشخص است ،

آن عدد را بنویسید . (الگوسازی)

 

                                                                        27

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5-

آقا محسن سه فرزند دارد . که حاصل ضرب  سن آنها  72 سال و حاصل جمع سن آنها  19 سال می باشد .

سن بزرگترین فرزند آقا محسن چند سال است ؟ (راهبرحذف  حالت های نا مطلوب )

 

 

 

 

 

 

 

1/5

6-

دو زاویه مکمل اند اگر تفاضل آن ها 34 درجه باشد زاویه کوچکتر چند درجه است ؟

 

 

 

 

 

 

1

7-

سه عدد بعدی را بنویسید .  ( راهبرد الگو یابی)                               

                                   

1/5

8-

 مرحله هشتم چند چوب کبریت دارد ؟  (               )

 

مرحله  بیستم چند  چوب کبریت دارد  ؟ (               )

 

مرحله  n ام  را بنویسید .  (                 )

 

 

 

 

 

2

 

                                                       دنباله سوالات در صفحه یعد                           

10

 

 

9-

به جای دایره چه عددی می توان قرار داد ؟  (راهبرد حدس و آزمایش )                                 53= 8 + (       ) × 9 

 

 

1

10-

در یک پارکینگ  18 موتور و ماشین پارک کرده اند  اگر تعداد چرخ های آنها  48 تا باشند از هر دستگاه چند تا هستند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/5

11-

ظرفیت یک آسانسور 15 نفر کودک یا 9  نفر بزرگسال است . اگر 10 نفر کودک داخل آسانسور باشند چند نفر بزرگسا ل

می توانند وارد آسانسور شوند ؟( راهبرد زیر مسله )

 

 

 

 

 

 

 

1

12-

حاصل عبارت را به ساده ترین صورت ممکن به دست آورید . ( راهبرد حل مسله ی ساده تر )

 

                                                                                             

 

 

 

1

13-

عدد 6   را 1393    بار در خودش ضرب کرده ایم  . رقم یکان حاصل چند است ؟

 

 

1

14-

 3  برابر عددی را با  7  جمع کرد یم  حاصل 22 شده است . آن عدد چیست ؟ ( راهبرد روش نمادین )

 

 

 

 

 

 

 

1/5

15-

 برای حل یک مسله کدام روش درست است ؟( پولیا )

 

الف ) فهمیدن مسله – حل مسله – راهبرد – برگشت به عقب        ب ) حل مسله – فهمیدن مسله-راهبرد- برگشت به عقب

 پ )فهمیدن مسله-راهبرد –حل مسله-برگشت به عقب                ت )فهمیدن مسله-راهبرد –برگشت به عقب- حل مسله

 

 

 

 

1

                                                                                                                                                                         8

  (( از خوبی های دوستانتان دیواری به سازید که اگر به شما بدی کرد یک آجر از دیواربردارید ))

                                    خراب کردن دیوار بی انصافیست

      ( ریاضی 18  نمره )  و ( دفتر یک نمره )  و ( کتاب یک نمره )    پیروز باشید.

                                                                                           ( عجمی)