ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

  به نام خدا


 دانش آموزان نخبه سوم  ( 2 )


  1- سینا اکبری                          با نمره  ( 20 ) صدآفرین  دست شما درد نکند

  2- آرمین خانی                         با نمره  ( 20  ) صد ها آفرین

  3- وحید عمرانی                       با نمره  ( 19/5 ) صد ها آفری

  4- محمد شیخی                      با نمره  (  19/5 ) صد ها آفرین

  5 - محمد حسین ناظم               با نمره ( 19  )  آفرین

  6- سیاوش نصر                          با نمره  ( 19 )  آفرین

   7- علیرضا جهانبانی                   با نمره  ( 18 )

   8 -  مبین صالحی                     با نمره  ( 18 )

   9- محمد یزدانی                       با نمره  ( 17/5 )

  10 - آرشام اسماعیلی               با نمره   (  17 )

11 - محمد صادق رفیعی               با نمره  (    17  )

12 - مهدی فتحییان                       با نمره ( 17 )


   باآرزوی سلامتی و توفیق روز افزون برای این عزیزان    (  عجمی )