ریاضی دوست داشتنی

shahenshar57@yahoo.com

پنج‌شنبه 8 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 08:47 ق.ظ

نمونه سوال کلاس هفتم مدرسه نامدارا ن شاهین شهر


 

 نام                               به نام دوست                        زمان : 60 دقیقه

نام خانوادگی  ......  امتحان ریاضی بهمن ماه   کلاس هفتم (         ) مورخه : 28/ 11/ 92  

 

                           دبیرستان متوسطه اول غیر دولتی نامداران 

                

 

1

برای ساختن یک مکعب مستطیل به ابعاد 3 و 5 و 2 سانتی متر  ، به چند سانتی مترمربع مقوا نیاز داریم .

 

 

 

 

 

 

2

2

از دوران یک مستطیل به طول 56/12 سانتی متر و عرض 10 سانتی متر حول ضلع 10 ساتی متر ( ارتفاع )

چه شکلی به دست می آید ؟ (               )

 

الف )حجم شکل حاصل را  محاسبه کنید .

 

 

 ب) مساحت جانبی  چند سانتی متر مربع است ؟

 

 

پ)   مساحت کل آنرا حساب کنید .           

 

 

 

 

 

 

5/2

3

یک ستون شش پهلو در سالنی قرار دارد که ارتفاع آن( 4 ) متر و هر ضلع قاعده آن   (5/0  )  متر است .

رامی خواهیم کاشی کاری کنیم . اگر هر متر مربع کاشی 30000  تومان باشد –برای کاشی کاری چقدر باید

 هزینه کرد ؟     

 

 

 

 

 

 

 

5/1

4

کامل کنید .

                                                                                                          = 24 شمارنده

 

                                                                                                        = 30 شمارنده

 

                                                                                                       = شمارنده های مشترک

 

                                                                                                      = (  24  و 30  ) 

 

 

2

5

اعداد ( شمارنده های )  اول را تعریف کنید . و پنج  اعداد اول را نام ببرید .

 

 

 

 

5/1

6

دو عدد  450 و  360 جند شمارنده اول مشترک دارند . با نمودار درختی آنها را پیدا کنید .

 

 

 

 

 

2

7

آیا عددی وجود دارد که چهار شمارنده اول داشته باشد ؟ (        ) مثالی بزنید .

 

5/0

8

در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید .

الف ) عدد 30 دارای  ...........  تا شمارنده اول است .

ب ) تمام اعداد  شمارنده اول  .........

پ ) کوچکنرین شمارنده هر عدد   ..........  وبزرگترین شمارنده هر عدد  ..............   است .

ت ) هر عدد بزرگتر از یک  حداقل یک     .............      دارد .

چ ) کوچکترین مضرب هر عدد  ...............   می باشد .

 

 

 

 

5/1

9

درستی   (      )  یا نادرستی (  × ) هر گزاره را مشخص کنید .

الف ) مجموع دو شمارنده اول همیشه زوج است  ؟ (        )

 ب ) اگر عددی زوج باشد یکی از شمارند ه های اول آن  2 است ؟ (      )

پ ) منشوری که راس ندارد  .  استوانه نام دارد ؟ (          )

ت ) عدد 50553  مضرب  5 است ؟ (         )

 

 

 

 

1

10

 در خیابان شاهین  شهرداری هر (6 )متریک درخت و اداره برق هر(  8 )متر یک پایه برق می زند 

اگر اولین درخت و پایه برق کنار هم باشند  چند متر بعد درخت و پایه برق باز کنار هم قرار می گیرند .

در چند متر دیگر برای پنجمین بار کنار هم قرار می گیرند .

 

 

 

 

 

 

 

5/1

11

کامل کنید .  (با راه حل )                                                                             = [ 52 و 20 ]  

 

 

                                                                                            

 

 

5/1

12

در دستگاه مختصات مقابل نقاط خواسته شده را بیآبید .                                                                           [       ]= E               [        ] = D               [         ]= C           [         ]= B             [         ]= A

  

                                                                                                                         [        ]= F

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5/1

 

      ((آزمون به معنای سنجیدن اندوخته هاست ، پس چرا نگرانی ؟؟؟؟؟؟؟؟))         پیروز باشید . ( عجمی )

                    (  19 نمره ریاضی و یک نمره دفتر ریاضی )